نوشته‌ها

مهار سیل با جامبوبگ

راه جلوگیری از سیل و روش کنترل و مهار آن با جامبوبگ

آیا می‌دانید یکی از سریعترین روشهایی جلوگیری از سیل، قبل از سیل و در هنگام سیل و حتی بعد از سیل و جهت هدایت آب‌های تجمع پیدا کرده حاصل از سیل در یک منطقه، استفاده از جامبوبگ است؟ آیا می‌دانید که به راحتی و با پیش بینی یکی دو روز قبل از وقوع سیل با استفاده از جامبوبگ می‌توان، مسیر احتمالی سیلاب در شهرها را بصورت کنترل شده و بدون اینکه آب به شهر یا روستا ورود کند از آن مناظق دور کرد و به مسیرهای کم خطرتر هدایت نمود؟؟ آیا می دانید خسارت سیلاب‌هایی مانند سیل شیراز را می توان با جامبوبگ به شدت کاهش داد؟؟

اطلاعات بیشتر